zie ook

uitgangspunten BVOB
deontologische code
leden van de BVOB
profiel overnamebemiddelaar
 

leden BVOB

ABM-plus BVBA
Atkinson N.V.
Delta Mas BVBA
I.M.A. & Partners BVBA
O.B.A N.V.
A-Square
Aquis
 

DISCLAIMER

lees hier onze algemene voorwaarden voor het gebruik van deze site.
 


deontologie : deontologische code van de BVOB
 deontologie uitgangspunten van de BVOB

1. Objectiviteit
2. Onafhankelijkheid
3. Kwaliteit van de dienstverlening
4. Geheimhouding
5. Wilsovereenkomst

6. Honorering
7. Verantwoordelijkheid voor medewerkers
8. Het voeren van externe communicatie
9. Tuchtrecht

 

1.   Objectiviteit

De overnamebemiddelaar zal in zijn positie t.o.v. de opdrachtgever steeds objectiviteit nastreven. Bijgevolg zal een overnamebemiddelaar zijn opdrachtgever steeds inlichten over relaties, omstandigheden of nevenbelangen die zijn onafhankelijke positie of de objectiviteit van de opdracht kunnen be´nvloeden.


2.   Onafhankelijkheid

De overnamebemiddelaar zal tijdens de opdrachtuitvoering vermijden dat er andere belangen een rol kunnen spelen in de relatie met de opdrachtgever teneinde zijn onafhankelijke positie te kunnen waarborgen.


3.   Kwaliteit van de dienstverlening

De overnamebemiddelaar zal slechts die werkzaamheden verrichten waarbij hij de verantwoordelijkheid voor een deskundige en deugdelijke uitvoering op zich kan nemen. De in een opdracht in te zetten medewerkers van de overnamebemiddelaar dienen door kennis, ervaring en persoonlijke eigenschappen op doelmatige wijze aan die opdracht te kunnen werken. Een overnamebemiddelaar acht het zijn plicht om zijn deskundigheid op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te behouden.


4.   Geheimhouding

De overnamebemiddelaar zal ten aanzien van het gebruik van de hem verstrekte informatie de nodige maatregelen  nemen om de geheimhouding ervan na te streven en te formaliseren.


5.   Wilsovereenkomst

Alvorens een opdracht te aanvaarden zorgt de overnamebemiddelaar ervoor dat er over de inhoud en de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht een duidelijke en schriftelijke wilsovereenkomst bestaat met de opdrachtgever.
Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die aan de oorspronkelijke wilsovereenkomst afbreuk doen, dan wordt er tussen overnamebemiddelaar en opdrachtgever overleg gepleegd.6.   Honorering

De honorering van de overnamebemiddelaar dient steeds voorafgaandelijk met de opdrachtgever te worden overeengekomen. De vorm van de honorering mag de goede uitvoering van de opdracht niet in de weg staan.
Als er een vorm van resultaatsverbintenis wordt bedongen mag dit in geen geval de objectieve uitvoering van de opdracht be´nvloeden.
Een overnamebemiddelaar zal enkel en alleen een vergoeding ontvangen vanwege zijn opdrachtgever, tenzij dit uitdrukkelijk anders overeengekomen is met deze opdrachtgever.


7.   Verantwoordelijkheid voor medewerkers

De overnamebemiddelaar zal erop toezien dat zijn medewerkers of de onder zijn leiding in een opdracht werkzame personen, zich gedragen op de wijze voorgeschreven door de BVOB.


8.   Het voeren van externe communicatie

De externe communicatie zal enkel gebaseerd zijn op objectieve informatie.


9.   Tuchtrecht

Bij niet-naleving van ÚÚn of meer der bovenstaande gedragsregels is elk BVOB-lid voor zijn handelingen of nalatigheden verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de BVOB.
Een zaak kan bij het bestuur aanhangig gemaakt worden door een schriftelijke klacht van een belanghebbende.
 

Concept & Design by NET use