zie ook

uitgangspunten BVOB
deontologische code
leden van de BVOB
profiel overnamebemiddelaar
 

leden BVOB

ABM-plus BVBA
Atkinson N.V.
Delta Mas BVBA
I.M.A. & Partners BVBA
O.B.A N.V.
A-Square
Aquis
 


disclaimer

 

 privacy

Elke bezoeker aan deze site wordt opgenomen in de bezoekersstatistieken. De verzamelde informatie dient algemene statistische doeleinden en wordt niet individueel bewaard. Er worden geen programma’s (spyware of cookies) geplaatst op de installatie van de bezoekers.

DE BVOB werkt volgens het opt-in principe: Alleen indien de bezoeker dat opgeeft zal hij opgenomen worden in een mailinglist. Opzeg kan ten allen tijde mits een email.

Er worden door de BVOB geen gegevens van bezoekers meegedeeld aan derden.

 
 
 
aansprakelijkheid

Alle informatie is met zorg verzameld vanuit meerdere, niet in detail geverifieerde, bronnen. Het is altijd mogelijk dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig, verouderd of niet geschikt is voor het gebruik dat er van gemaakt wordt.

Alle informatie wordt, bij wijze van globale introductie, verstrekt aan meerdere potentieel geïnteresseerden. Het betreft geen uniek aanbod, evenmin een beroep op de publieke kapitaalmarkt.

Gegevens van bedrijven worden slechts benaderend weergegeven, o.a. om de identiteit van het aanbod maximaal te beschermen.

De op deze site verstrekte informatie kan geen onderdeel uitmaken van enig contract of overeenkomst.

Wijzigingen in de reeds gepubliceerde informatie zullen doorgevoerd worden zonder enige waarschuwing en zonder enige vorm van expliciete rechtzetting.

De BVOB, evenmin de eigenaars en het management van de aangeboden/gevraagde bedrijven geven door de verstrekking van informatie een aanbeveling tot verwerving van het aangebodene. Elke geïnteresseerde dient met eigen middelen, op eigen kosten en naar eigen inzicht, het nodige onderzoek te voeren alvorens op enig aanbod in te gaan.

De BVOB sluit elke aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de verstrekte informatie, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om deze informatie of site te kunnen raadplegen. kosten

Behoudens een duidelijke anders luidende vermelding in het desbetreffende dossier zijn er geen vergoedingen, commissies of kosten verschuldigd aan de BVOB door de (potentiële) koper, participant of geïnteresseerde uit hoofde van de bemiddeling en informatieverstrekking.

Evenmin is de BVOB bereid om welke vergoeding dan ook te betalen voor het verstrekken of bekomen van informatie. informatie

Op aanvragen voor bijkomende informatie zal slechts worden ingegaan indien de aanvrager zich volledig identificeert met naam, voornaam, volledig adres, telefoon- en faxnummer, desgevallend BTW-nummer.

De BVOB heeft het recht om identificatiegegevens discreet te toetsen aan publieke informatiebronnen.

Indien de BVOB dat nodig acht legt zij een geheimhoudingsverklaring ter ondertekening voor alvorens de bezoeker verder te informeren.

De BVOB behoudt zich het recht voor om informatieverstrekking te weigeren zonder opgave van redenen. discretie

Een vraag om bijkomende informatie en de bijbehorende identificatiegegevens zullen, indien de aanvrager  daarom verzoekt, niet aan de opdrachtgever van BVOB worden meegedeeld. Zo zullen deze gegevens uitsluitend aan BVOB bekend zijn en alleen gebruikt worden om de aanvrager te informeren.

 Ook de aanvrager van informatie verklaart evenwel dat hij slechts bijkomende informatie aanvraagt teneinde de aangeboden opportuniteit te onderzoeken en dat hij ‘als een goed huisvader’ alle discretie aan de dag zal leggen aangaande de dossiers waarover BVOB hem informeert. rechtspraak

Deze site, alle er op voorkomende informatie en alle bijkomende informatie wordt verstrekt naar Belgisch recht.

Door deze site te bezoeken en kennis te nemen van de er op voorkomende informatie verklaart de bezoeker al de voorwaarden van deze disclaimer onverkort te aanvaarden.

Zou het, om welke reden dan ook, tot enig dispuut komen aangaande deze site, zijn beschikbaarheid, de informatie die er op voorkomt, de verstrekking van bijkomende informatie, …, dan zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, België, bevoegd om te oordelen over enig geschil.

Concept & Design by NET use